ZAKRES USŁUG SCWEW


  


W ramach utrzymania trwałości efektów projektu „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu kontynuuje  swoją działalność w okresie od 1 lipca do 30 września 2023r.

Zakres planowanych przez nas działań to:

  • konsultacje indywidualne  i grupowe dla dyrektorów,
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów,
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców,
  • rady szkoleniowe,
  • instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego,
  • lekcje modelowe,
  • diagnoza potrzeb w wybranych szkołach/przedszkolach,
  • wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  • siec współpracy

Obecnie nasza praca nie ogranicza się do działania w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie.
 Jesteśmy otwarci na współpracę z szerszym gronem odbiorców.
 
Zapraszamy do kontaktu dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców.
 
W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt mailowy

scwewsieradz@gmail.com


 Zadania realizowane przez SCWEW w Sieradzu podzielone są na etapy.

 

Obejmują one:

1) Rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

- organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy

z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

- pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

- prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/ ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

- doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

- wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) Wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; - monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów.

3) Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w grupie dzieci/uczniów, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela z dzieckiem/uczniem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

4) Rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów i ich rodzin.

- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole.

5) Konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

6) Utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy.

7) Wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

8) Wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).

 

 

 

 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja