WYPOŻYCZALNIAWYPOŻYCZALNIA 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

w Sieradzu

Projekt „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM WSPIERAJĄCEGO EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ W SIERADZU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa cele, sposoby i zasady funkcjonowania Wypożyczalni oraz wypożyczania specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych znajdujących się w zasobach i będących własnością Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sieradzu.

2. Wypożyczalnia działa w ramach przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 wysoka jakość systemu oświaty.

3. Wypożyczalnia mieści się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz.

4. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Wypożyczalni jest Ekspert ds. technologii wspomagających SCWEW.

5. Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz dzieci/uczniów/rodziców/nauczycieli uczęszczających do placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Sieradzu.

6. Zasoby Wypożyczalni udostępniane są osobom uprawnionym nieodpłatnie.

7. Celem działania wypożyczalni jest wsparcie placówek ogólnodostępnych w pracy z grupą /klasą zróżnicowaną poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i/lub pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się oraz wychowania i terapii..

8. Akceptacja regulaminu następuje automatycznie po podpisaniu Umowy przez Dyrektora placówki.

9. Wypożyczalnia pomocy i sprzętu specjalistycznego SCWEW w Sieradzu, zwana dalej Wypożyczalnią Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sieradzu funkcjonuje w strukturze Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, utworzonym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz.

10. Wypożyczalnia została utworzona w okresie IV 2022 – VI 2022 w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Projekt w tym zakup pomocy jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

11. Osobami uprawnionymi do korzystania z wypożyczalni są pracownicy, uczniowie, rodzice placówek objętych wsparciem SCWEW w Sieradzu:

- Publicznego Przedszkola w Warcie,

- Szkoły Podstawowej we Wróblewie,

- Liceum Ogólnokształcącego w Warcie,

- Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Sieradzu,

- Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Sieradzu,

- II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu

12. Wypożyczalnia wyżej wymienionym placówkom udostępnia katalog posiadanego do wypożyczenia sprzętu.

13. Wypożyczalnia jest czynna w środę 14.30 – 15.30, czwartek 16.00 – 17.00, piątek 10.00 – 12.00 ( do 24 czerwca 2022 r., w późniejszym terminie godziny mogą ulec zmianie, o której zainteresowani zostaną poinformowani). Sprzęt wypożyczany będzie po telefonicznym umówieniu terminu wypożyczenia.

 

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi użyczenia jest zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni ( załącznik nr 5 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni ) oraz złożenie Wniosku o wypożyczenie sprzętu ( załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)

2. Wypożyczenie Sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie Umowy wypożyczenia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a placówką otrzymującą w użytkowanie Sprzęt.

3. Sprzęt użyczony osobom uprawnionym może być wykorzystywany tylko do celów dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz wszelkich czynności związanych z działalnością edukacyjną.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie użyczonego Sprzętu do celów komercyjnych oraz naruszających przepisy prawa lub prywatnych.

5. Niedozwolone jest oddawanie Sprzętu w najem lub użyczenie go osobom trzecim.

6. Wnioski o użyczenie Sprzętu należy składać u eksperta ds. technologii wspomagających SCWEW osobiście lub w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz na właściwy adres e-mail scwewsieradz@gmail.com

7. Podpisana zostaje Umowa użyczenia sprzętu (załącznik 2) określająca szczegółowe warunki i okres wypożyczenia sprzętu.

8. Wypożyczającemu – Biorącemu udziela się instruktażu korzystania z użyczonego sprzętu.

9. Wypożyczający – Biorący zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania. Uszkodzenia oraz szkody powstałe z winy Biorącego będą usuwane na jego koszt.

10. Sprzęt użyczany jest Biorącemu do używania na okres wskazany w umowie użyczenia. Zmiana okresu użyczenia sprzętu wymaga złożenia nowego wniosku. W takim wypadku wymagane jest podpisanie aneksu do umowy użyczenia (załącznik nr 4).

11. Wydanie i zwrot użyczonego Sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi( załącznik nr 3) do niniejszego Regulaminu.

12. Odmowa wypożyczenia Sprzętu, może nastąpić w przypadku, gdy:

a Biorący korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zgubił,

b Biorący nie zwrócił Sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia,

c Wystąpi brak Sprzętu, o który wnioskuje Biorący.

 

III. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO

 

ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT

1. Zgodnie z umową, odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt ponosi dyrektor placówki/koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW - zwany dalej Biorącym

2. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony Sprzęt przez cały okres wypożyczenia.

3. SCWEW w Sieradzu nie ponosi odpowiedzialności za dane elektroniczne przechowywane na wypożyczonym Sprzęcie.

4. Zakazane jest samodzielne instalowanie na wypożyczonym Sprzęcie jakiegokolwiek oprogramowania oraz odinstalowywania i usuwania oprogramowania będącego na jego wyposażeniu w momencie jego wypożyczenia, bez zgody SCWEW w Sieradzu.

5. W wypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu Biorący zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji oraz poinformowania SCWEW w Sieradzu, a następnie dostarczenia do niego kopii zawiadomienia złożonego na policji.

6. W przypadku gdy działania policji nie doprowadzą do odzyskania skradzionego Sprzętu, Biorący ma obowiązek dostarczenia do SCWEW w Sieradzu protokołu umorzenia śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu. W przypadku jego nie dostarczenia Biorący zobowiązany jest do zwrotu jego wartości według wartości z faktury zakupionego Sprzętu.

7. Wszelkie uszkodzenia Sprzętu należy bezzwłocznie zgłosić do SCWEW w Sieradzu.

8. Uszkodzenia powstałe z winy Biorącego będą usuwane na jego koszt.

9. W wypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich winy Sprzęt, SCWEW w Sieradzu zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową oraz ograniczenia lub zawieszenia świadczeń mających charakter pomocy materialnej.

10. Biorący nie będzie obciążony kosztami w przypadku naturalnego zużycia wypożyczonego Sprzętu, jeżeli Sprzęt ten był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

11. Wypożyczalni przysługuje prawo kontroli sposobu użytkowania sprzętu.

 

IV. ZASADY EWIDENCJONOWANIA SPRZĘTU

1. Wypożyczalnia posiada zewidencjonowany Sprzęt.

2. Każdy egzemplarz Sprzętu posiada numer katalogowy i jest wpisany w rejestr wypożyczeń, który zawiera dane Wypożyczającego Sprzęt (nazwa placówki, imię

i nazwisko wypożyczającego), datę wypożyczenia i datę zwrotu sprzętu, opis stanu technicznego, w jakim sprzęt został zwrócony, podpis przedstawiciela Wypożyczalni (ekspert ds. technologii wspomagających) oraz Wypożyczającego. Ponadto każdy egzemplarz sprzętu posiada kartę katalogową zawierającą informacje o datach udostępnienia i zwrotu sprzętu, przeglądach technicznych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nie przestrzeganie przez Biorącego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązywania umowy wypożyczenia i do odebrania wypożyczonego Sprzętu.

2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Zespół SCWEW.

 

Załączniki do Regulaminu:

1. Wniosek o wypożyczenie Sprzętu

2. Wzór Umowy wypożyczenia Sprzętu

3. Protokół zdawczo-odbiorczy

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni

 

5. Rejestr wypożyczeń

 

Zespół SCWEW w Sieradzu 

Katarzyna Dawid-Jędrysiak – lider 

Lilianna Krystkiewicz – ekspert ds. technologii wspomagających 

Barbara Madalińska – ekspert ds. edukacji włączającej 

Angelika Skrobała – ekspert ds. informacji i ewaluacji

Urszula Dalmata – ekspert ds. pedagogiki specjalnejSpecjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

 

 

Projekt „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

 Lista sprzętu dostępnego w  wypożyczalni Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sieradzu

 

1.     UWAGA SŁUCHOWA PRO Wersja bez audiometru

2.     mTalent-Trudności w pisaniu 1

3.     mTalent POTRAFIĘ. Obszar 2 polonistyczny kl.4-6

4.     mTalent Potrafię Obszar 1 matematyczny 4-6

5.     mTalent Ortografia

6.     mTalent percepcja wzrokowo-słuchowa
7.       mTalent Czytanie sylabami

8.       Spektrum Autyzmu 2 Pro

9.       EduSensus

10.  Harmonijny rozwój – zestaw 8 gier

 

11.  Soundsory – multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

12.       Forbrain – pomoc terapeucztyczno-logopedyczna

13.       Drukarka brajlowska Embraille -wyrób medyczny

14.       Color Star – urządzenie rozpoznające kolory

15.       Globus dotykowy

16.       Lupa Okolux Plus LED 20D 2700K -wyrób medyczny


 

Lista pomocy dydaktycznych dostępnych w wypożyczalni

Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sieradzu

17.Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

18.REWALIDACJA W OGÓLNODOSTĘPNEJ SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ. KARTY PRACY i program zajęć.

19.101 ćwiczeń gier i zabaw dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

20.Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyty ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 7-8 .

21.1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera .

22.Percepcja wzrokowa Marta Korendo, Katarzyna Sedivy.

23.Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych .

24.Umysł lubi tworzyć .Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych na każdy dzień miesiąca .

25.Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych zeszyt 1,2,3.

26.Wykreślanki 2 zbiór ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych.

27.Biblioterapia dla klas IV -VI szkoły podstawowej.

28.Wcześniej, teraz, później – 36 sytuacji doskonalących myślenie przyczynowo-skutkowe .

29. SUPEROKO Litery i cyfry Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację ruchowo-wzrokową i orientację przestrzenną dla dzieci i dorosłych .

30.Dasz radę! Karty pracy do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

31.CO MNIE OTACZA? Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji .

32.Malo lat mam a czytam i piszę sam dwupak.

33.Będę mówić poprawnie .

34.Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

35.Na tropach alfabetu.

36.[PAKIET] Autyzm. Ćwiczenia stolikowe. Zestaw1,2,3 + Blok terapeutyczny.

37.Pakiet moje sylabki , zestaw 1-5 wydanie drugie.

38.[PAKIET] Czytanie ze zrozumieniem. Seria z 17.Ćwiczenia dla uczniów klas 4-8

39.Multimedialny program terapeutyczny do nauki mowy mówmi. Zestaw 1.

40. Komunikacja, emocje, relacje. Karty pracy wspomagające rozwój umiejętności społecznych

41.[Pakiet] Mój język polski. Ćwiczenia z gramatyki dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Część 1-4 .

42. Czytamy z Fretką. Pakiet .

43.Lateralizacja narzędzie diagnostyczne.

44.Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

45.Logopedyczny kwestionariusz obrazkowy.

46.Przesiewowy test do badania artykulacji.

 

47.Zestaw diagnostyczno-terapeutyczny. Część 1.

48.Nauczycielska diagnoza pedagogiczna.

49.Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.

50.Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD).

51.Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej + CD.

52.Brain-boy-universal .

53.Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

54.Karty Pracy SPE Nastolatki.

55.Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY -1-3.

56.Zestaw do treningu zapachowego/węchowego.

57.Duży Zestaw do treningu zapachowego/węchowego.

58.Zestaw nakładek na długopis, ołówek.

59.100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

60.Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3 poziomy.

61.Skuteczne historyjki społeczne dla młodszych dzieci z autyzmem.

62.301 Łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci.

63.Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi.

64.Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu.

65.KRESKA - karty edukacyjne .

66.ZESPÓŁ ASPERGERA. O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni.

67.Eduterapeutica. Nastolatki. Specjalne Potrzeby Edukacyjne 15-17 lat.

68.Jak mówić o niepełnosprawności? Wskazówki do rozmowy, propozycje zabaw, zajęć i ćwiczeń w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III).

69.Funkcje psychofizyczne. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom 1.

70.Akademia pomysłów uczeń z autyzmem, z niepełnospranością intelektualną, zajęcia wyrównawcze 1-3.

71.Kocham szkołę pakiet.

72.Ja, Ty-My 1 Zestaw materiał ćwiczeniowy.

73.Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat.

74.Zajęcia rewalidacyjne zeszyty ćwiczeń pakiet.

75.100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi. .

76.Czytanie jest super! Ćwiczenia rewalidacyjne wspomagające naukę czytania.

77.To nie jest trudne! Ćwiczenia rewalidacyjne.

78.Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Klasy 1-8.

79.Czytanie uczestniczące W słońcu i w deszczu.

80.Depresja nastolatków – Workbook terapeutyczny CBT.

81.CYFRY (pomoc edukacyjno-terapeutyczna)

82.KULE + FIGURY (pomoc dydaktyczno-terapeutyczna)

83.UKŁADANKA MANIPULACYJNA - ZESTAW WTYCZEK + WKRĘTY

84.FIGURY (wtyczki) NATURALNE

85.KREDKI (puzzle, sorter, tablicowe elementy)

86. TABLICA / ALFABET

87.Plan Dnia do domu - pomoc dydaktyczna

88.„Wiem, gdzie jestem" - naklejki na drzwi.

89.MÓWiKarteczki 1,2,3 Komplet

 

90.Memory Mówik - zestaw 4 opak. - Cztery Pory roku

91.Licznik modelowania

92.Plan Dnia "Szkoła" - pomoc dydaktyczna

93.Brainboy

94.Papier puchnący, do maszyny brajlowskiej.

 

Sieradz, 01.06.2022r.

 
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja