AKTUALNOŚCI

A K T U A L N O Ś C I

https://www.facebook.com/groups/324999819216122/?ref=share

 

 
   

 

 
                         
                       
                           
                           
                           

Harmonogram działań w okresie od 01.04.2023r. do 30.06.2023r.

           

 

                           

 

Lp.

Nazwa SCWEW

Nazwa działania
 z wniosku

Data

Godziny


Forma i miejsce działania,
jeśli zdalnie to link do spotkania

Realizator działania/osoba odpowiedzialna

Uwagi

           

 

           

 

1.

Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej
w Sieradzu

Działanie 1 - Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich (cz. 3 z 3)

03.04.23r, 04.04.23r, 05.04.23r, 17.04.23r. 8.05.23r, 10.05.23, 23.05.23.

w trakcie ustalania

placówki stacjonarnie

zespół SCWEW/eksperci zewnętrzni

 

           

 

2.

 

Działanie 2 - Wsparcie dla dyrektorów szkół i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – konsultacje indywidualne (cz. 4 z 4)

11.04, 12.04, 13.04, 24.04., 08.05, 15.05, 22.05, 23.05, 25.05, 05.06, 07.06, 12.06

w trakcie ustalania

placówki stacjonarnie/hybrydowo, SCWEW,online link przed wydarzeniem

Zespół SCWEW

 

           

 

 

 

Działanie 3 - Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów(cz. 4 z 5)

05.04.2023, 06.04.2023, 07.04.2023,12.04.2023, 12.04.2023, 9.05.2023, 11.05.2023, 16.05.2023, 17.05.2023, 18.05.2023, 22.05.2023, 23.05.2023, 25.05.2023, 26.05.2023, 05.06.2023.

w trakcie ustalania

SCWEW/ stacjonarnie/telefonicznie

zespół SCWEW/ekspert zewnętrzny

 

           

 

3.

 

Działanie 4 - Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji otwartych) (cz. 3 z 3)

05.04.2023, 06.04.2023, 12.04.2023,19.04.2023

w trakcie ustalania

 SCWEW/telefonicznie/online link przed wydarzeniem

Zespół SCWEW

 

           

 

4.

 

Działanie 5 - Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie
podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych zdziałaniami interwencyjnymi (cz. 4 z 4)

18.04.2023, 19.04.2023, 26.04.2023,18.05.2023, 24.05.2023, 30.05.2023, 7.06.2023, 14.06.2023

w trakcie ustalania

 SCWEW/placówki objęte wsparciem

Zespół SCWEW

 

           

 

5.

 

Działanie 6 -Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy – (cz. 5 z 6)

17.04., 20.04.2023, 21.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023; 08.05.2023,15.05.2023,16.05.2023; 02.06.2023,07.06.2023,08.06.2023

r takcie ustalania

SCWEW/ placówki objęte wsparciem stacjonarnie/telefonicznie

Zespół SCWEW

 

           

 

7.

 

Działanie 7 - Liczba rad szkolenioych

 1.20.06.2023 BS nr2 w Sieradzu; 2. 20.06.2023 LO w Warcie 3. II LO w Sieradzu 19.06.2023 4. Publiczne Przedszkole w Warcie 15.06.2023 5.BS nr 1 w Sieradzu 21.06.2023 6.Szkoła Podstawowa we Wróblewie 15.06.2023

w trakcie ustalania

SCWEW stacjonarnie/online

zespół SCWEW

 

           

 

8.

 

Działanie 8- Konferencja podsumowująca projekt

1 dnia 15.06.2023

8.30-15.30

SCWEW stacjonarnie Starostwo Powiatowe

zespół SCWEW

 

           

 

9.

 

Działanie 9- Liczba przeprowadzonych ewaluacji

6 do dnia 15.05.2023

 

 

ekspert ds.ewaluacji

 

           

 

10.

 

Działanie 10- Liczba publikacji

1 do dnia 15.06.2023

 

 

 

 

           

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                           

 

Nazwa Grantobiorcy:

Powiat Sieradzki

           

 

                           

Miejsce i data:

Sieradz, 12.04.2023r.

           

 

                           

Sporządził: imię i nazwisko

Katarzyna Dawid-Jędrysiak-lider , Lilianna Krystkiewicz-ekspert; Urszula Dalmata- ekspert

           

 

                           


   
 
           

 

           

 

           

 

                                                         


 


 

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu informuje, iż pracuje w lipcu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 stacjonarnie w siedzibie SCWEW,  przy ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz.

Gdyby była potrzeba konsultacji w innych godzinach lub innej formie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 507 199 473.


 
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu informuje, iż oczekuje na Państwa  codziennie, stacjonarnie w siedzibie SCWEW, 
przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz, po wcześniejszym ustaleniu godziny telefonicznie. Istnieje możliwość kontaktu online.
Kontakt telefoniczny pod numerem 507 199 473.


                                                    Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

      

Projekt  „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW).

 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 


 Sprawozdanie z realizacji I etapu przedsięwzięcia grantowego Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Sieradzu

1.   Zatrudnienie kadry specjalistów skierowanych do pracy w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą spośród pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu ( 5 osób) oraz koordynatorów edukacji włączającej (6 osób) zatrudnionych w placówkach uczestniczących w projekcie i skierowanych do pracy w SCWEW.

 

Działanie 1 - Związane z utworzeniem i realizacją SCWEW z zakresu dysfunkcji słuchu - opracowanie niezbędnej dokumentacji, formalne utworzenie SCWEW (uchwała), zatrudnienie wymaganej liczby osób poparte Oświadczeniem, opracowano dokument Zasady organizacyjne i procedury działalności SCWEW w Sieradzu, umowy zlecenia wraz z zakresem obowiązków.

 

 

2.   Przeprowadzenie diagnoz pogłębionych w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w edukacji włączającej czego efektem jest opracowanie 6 raportów z diagnozy pogłębionej zawierających wyniki diagnozy, planowane formy działań i zasady współpracy, w tym zakres udzielanego przez SCWEW wsparcia oraz harmonogram planowanych działań.

 

 

Działanie 2 - Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkola objętych wsparciem uwzględniającej obszary: edukacja włączająca, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb  i możliwości, metodyka pracy szkoły włączającej, kompetencje kadry. Przygotowanie dokumentacji: arkusz pogłębionej diagnozy, arkusz wywiadu z rodzicami, arkusz dostępności, opracowanie druku konsultacji, analiza otrzymanych danych, opracowanie 6 raportów, przeprowadzenie konsultacji .

 

 

3.   Przeprowadzono 24 godziny konsultacji indywidualnych dla dyrektorów/koordynatorów SCWEW (4 godziny dla każdej z 6 placówek). Karty


przeprowadzonych konsultacji zawierają informacje ze wskazaniem odbiorcy wsparcia, szkoły, ilości godzin, zakresu merytorycznego wsparcia, formy realizacji wsparcia.

 

 

Działanie 6 - Wsparcie dla dyrektorów/koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW– konsultacje indywidualne, 24 godziny konsultacji indywidualnych

 

 

4.   Przeprowadzono 6 spotkań informacyjno-organizacyjnych z radami pedagogicznymi placówek uczestniczących w projekcie SCWEW, w związku z uruchomieniem SCWEW w Sieradzu.

 

 

Działanie 3 - Przeprowadzenie przez Lidera i eksperta ds. ewaluacji i informacji spotkań z radą pedagogiczną- przygotowanie prezentacji, wypracowanie niezbędnej dokumentacji w celu realizacji działania, zrealizowanie 6 spotkań/rad.

 

 

5.   Upowszechniono informacje o projekcie poprzez opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych: plakat, ulotki, roll up, gadżety promocyjne takie jak: piłeczki antystresowe, smycze, kubeczki.

 

 

Działanie 4 - Upowszechnienie informacji o projekcie: utworzenie strony internetowej projektu oraz aktualizowanie informacji o projekcie

https://scwewsieradz.pl.tl,

Zamieszczenie informacji o projekcie na stronach szkół i przedszkola objętego wsparciem w projekcie : http://przedszkolewarta.pl/index.php/scwew; http://zspnr1sieradz.edu.pl/2021/12/29/pilotazowe-wdrozenie-specjalistycznych-centrow- wspierajacych-edukacje-wlaczajaca/;

https://www.zeromski.edu.pl/edukacja-wlaczajaca-unijny-projekt-sosw-w-sieradzu/; http://spwroblew.pl/projekt-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych- edukacje-wlaczajaca-scwew/

http://www.liceumwarta.home.pl/ https://www.zamkowa15.edu.pl/strony/i_21_22_1.html

Zamieszczenie informacji na stronie OP - Powiatu Sieradzkiego

https://www.powiat-sieradz.pl/asp/pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznychcentrow- wspierajacych-edukacje-wlaczajaca-scwew,1,artykul,1,905,

https://www.powiat-sieradz.pl/asp/pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznychcentrow- wspierajacych-edukacje-wlaczajaca-scwew,1,artykul,1,905

Utworzono grupę na facebooku https://www.facebook.com/groups/324999819216122/

Zamieszczono informację/artykuł w lokalnej gazecie (elektronicznej ) dotyczącej uruchomienia SCWEW, zakresu wsparcia, kadry

https://sieradz.naszemiasto.pl/edukacja-wlaczajaca-unijny-projekt-specjalnego- osrodka/ar/c18603069?fbclid=IwAR2UU7kP7shln_FHLdfiSeNdn4rmhWqhWXc5LrDgFpo_Ah3JkR_MFxReO

eU

Udzielono        informacji        w        ramach        wywiadu        studio        radio        Łódź        Nad        Wartą: https://www.radiolodz.pl/posts/75790-angelika-skrobala-radio-lodz- nadwarta?fbclid=IwAR24g_fsepwkFFiuyT73xrKZiFrNY53QNdijG80WqIg09IWB93nxahLwXQo

 

 

6.   Nawiązano współpracę z interesariuszami (7 współprac) : PPP Sieradz, PPP Warta, PFRON, ZSS w Warcie , Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, CIK w Sieradzu, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w tym Biblioteka Pedagogiczna.

 

 

Działanie 5 - Współpraca z interesariuszami-podjęto 7 współprac: PPP Sieradz, Warta, PFRON, ZSS w Warcie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, CIK w Sieradzu, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w tym Biblioteka Pedagogiczna.

 

Sieradz, 20.01.2022 Zespół SCWEW w Sieradzu


      

Sprawozdanie z realizacji II etapu przedsięwzięcia grantowego Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Sieradzu

 

Działanie 1 - Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościachzgłaszanych przez pracowników przedszkoli/szkół - realizowane przez zespół SCWEW oraz przez ekspertów zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym osiągnięto 28 godzin konsultacji eksperckich. Były to spotkania indywidualne z nauczycielami, odbyte w dniu 02.03.2022r. - szczegółowe wyniki konsultacji zawarte są w kartach konsultacji eksperckich, łącznie 6 godzin dydaktycznych. Zorganizowano również, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i przedszkola, szkolenie z ekspertem zewnętrznym, w formule on-line, realizowane przez partnera Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, p. Barbarą Papierz
nt. Praca z uczniem z SPE w placówce
ogólnodostępnej. W tym zakresie odbyły się zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców 2 spotkania- dla nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola (23.03.2022) oraz dla nauczycieli placówek ponadpodstawowych (30.03.2022) łącznie 8 godzin dydaktycznych. Kolejne spotkanie on-line, realizowane przez partnera Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, p.Basimą al-Quadi nt. Uczniowie z ASD w szkole ogólnodostępnej, również z podziałem na grupy, jak wyżej, odbyło się w dniach 15.03.3022 oraz 22.03.2022, łącznie 8 godzin dydaktycznych. W dniach 11.02.2022r. odbyły się konsultacje ekspercki dla nauczycieli z zakresu Elektrostymulacja w logopedii, Metoda Tomatisa, Metoda Johansena, Metoda Warnkego- zapoznanie z innowacyjnymi metodami pracy wspomagającymi proces edukacyjny z użyciem specjalistycznego sprzętu. Wsparcie tymi metodami będzie możliwe dla dzieci/uczniów placówek objętych projektem- łącznie 4 godzin. Odbyło się szkolenie zrealizowane przez interesariusza Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie Jak interpretować zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w orzeczeniach i opiniach- 2 godz. Razem 28.

Działanie 2 - Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW prowadzone przez Zespół SCWEW. Szczegółowe wyniki tych spotkań zawarte są w kartach konsultacyjnych.

Działanie 3 - Wsparcie w opracowywaniu, weryfikowaniu indywidualnych programów - Zorganizowano 8 indywidualnych i grupowych konsultacji. Szczegółowe wyniki tych spotkań zawarte są w kartach konsultacyjnych. Działanie zrealizowane przez zespół SCWEW. Po konsultacjach dokonano ankietowania uczestników. Wyniki przedstawiają załączniki.

Działanie 4 - Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów- zrealizowano w ilości 16 spotkań. Wsparcie odbywało się w formie konsultacji eksperckich. Spotkania odbywały się dla zainteresowanych uczniów. Objęto wsparciem trzech uczniów, dwóch z Branżowej szkoły I stopnia nr 1 w Sieradzu i jednego z Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Sieradzu. Byli to uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na: niepełnosprawność ruchową, Zespół Aspergera oraz Zespół Aspergera i słabowidzenie. Uczniowie deklarują chęć korzystania z tego typu wsparcia w następnym etapie. Koordynatorzy, którzy nie zgłosili zapotrzebowania na wsparcie dla uczniów i rodziców w tym etapie, korzystać będą z
tego rodzaju wsparcia w etapach następnych.

Działanie 5 - Konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW-Konferencja odbyła się w dniu 10.02.2022r. o godzinie 12 w formie hybrydowej. W Konferencji Inaugurującej wzięła udział wiceminister MEiN Marzena Machałek, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, Włodarze Powiatu Sieradzkiego, przedstawiciele ORE, nauczyciele, pełnoletni uczniowie placówek biorących udział w projekcie, Interesariusze oraz inni zaproszeni goście. Odbyły się dwie prelekcje oraz panel dyskusyjny. Uczestników zaopatrzono w materiały konferencyjne. Szczegółowe informacje oraz materiały zawiera załącznik. Celem konferencji było promowanie i upowszechnianie Pilotażowego Projektu Wdrożenia Modelu Specjalistycznych Centrów
Wspierających Edukację Włączającą poprawiającego dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 


Uruchomienie sieci współpracy i samoksztalcenia


Zapraszamy społeczność Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Sieradzu do współpracy w działaniach w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia".
Zapewniamy możliwość wymiany doświadczeń online  oraz stacjonarnie.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy specjalistów oraz koordynatorów z placówek biorących udział w projekcie.
O następnych będziemy informować na bieżąco.
Mamy nadzieję, że zdobyte w sieci doświadczenia pomogą we wdrażaniu szeroko pojętej edukacji wlączającej. Pierwsze spotkanie już 22 listopada.
Utworzenie sieci to jedno z zadań projektowych.
Sprawozdanie z realizacji III etapu przedsięwzięcia grantowego Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Sieradzu

 

 Działanie 1 - Przygotowanie przez eksperta ds. technologii wspomagających dla kadry przedszkoli i szkół oraz bezpośrednich użytkowników do efektywnego wykorzystania sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych. Przeprowadzono instruktaże z zakupionego sprzętu do wypożyczalni, zorganizowano szkolenia stacjonarnie oraz 1 hybrydowe. Ponadto przeszkolono z wykorzystywania zakupionych pomocy dydaktycznych. Materiały na Google Drivie https://drive.google.com/drive/folders/1QzcH_o9c0wrvWopfjIfgZSNEoKIdSFBk?fbclid=IwAR0BSoZ1BnKhNZH4fGyjs5cCDF80KpdqT8rL_E1c5BlsiC26NNRPKdxQEvk Działanie 2 - Przeprowadzono 40 godzin konsultacji indywidualnych dla dyrektorów - koordynatorów ds. współpracy z SCWEW, podczas których omawiano indywidualne problemy zgłaszane przez dyrektorów w kontekście pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, współpracy z rodzicami, organizacją egzaminów i sprawdzianów, oceniania ucznia ze SPE. Działanie 3 - Udzielono 30 godz. wsparcia dla rodziców i uczniów w formie konsultacji indywidualnych (28) i grupowych (2). Zrealizowano szkolenia, rozmowy indywidualne oraz wsparcie w formie terapii dla uczniów. Działanie 4 - Wsparcie w opracowywaniu, weryfikowaniu indywidualnych programów - przeprowadzono 24 konsultacje indywidualne lub grupowe. Poruszono tematy dostosowań edukacyjnych, oceniania i motywowania. Materiały z konsultacji na Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1QzcH_o9c0wrvWopfjIfgZSNEoKIdSFBk?fbclid=IwAR0BSoZ1BnKhNZH4fGyjs5cCDF80KpdqT8rL_E1c5BlsiC26NNRPKdxQEvk Działanie 5 - Przeprowadzono kampanię społeczną mającą na celu wspieranie rozwoju idei edukacji włączającej w społeczności lokalnej, w ramach której odbył się cykl działań: akcje w szkołach, przedszkolu, konkurs plastyczny, etiudy, festiwal talentów, spot reklamowy, działania informacyjno-promocyjne i konsultacje eksperckie. https://www.facebook.com/groups/324999819216122 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057622232117 https://www.facebook.com/zeromskisieradz/ https://www.facebook.com/groups/324999819216122 https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-Szkolna-we-Wr%C3%B3blewie-110281877278583 https://youtu.be/tDKtkjmzzhg http://zspnr1sieradz.edu.pl/2022/04/07/w-dniu-07-04-2022r-cala-szkola-na-niebiesko-bez-dzwonka-w-gescie-solidarnosci-z-osobami-autystycznymi-i-ich-rodzinami-oraz-dzien-bez-plecaka/ http://zspnr1sieradz.edu.pl/2022/04/05/w-dniu-07-04-2022r-cala-polska-niebieska-i-my-w-naszej-szkole/ https://zamkowa15.edu.pl/dzien-swiadomosci-autyzmu/ https://www.facebook.com/groups/324999819216122 https://zamkowa15.edu.pl/akcja-kocham-slyszec/ https://www.facebook.com/zeromskisieradz/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057622232117 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057622232117 https://www.facebook.com/groups/324999819216122 https://zamkowa15.edu.pl/dzien-zyczliwosci/ https://www.facebook.com/pzsnr1.sieradz https://www.facebook.com/zeromskisieradz/ https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-Szkolna-we-Wr%C3%B3blewie-110281877278583 https://zamkowa15.edu.pl/dzien-godnosci-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/ https://www.facebook.com/groups/324999819216122 https://zeromski.edu.pl/zapraszamy-na-konkurs-plastyczny-szkola-dla-kazdego/ https://www.facebook.com/groups/324999819216122/ https://www.facebook.com/100057622232117/videos/5050765728369863 https://fb.watch/dCZ8VkbIWt/ https://youtu.be/rGcelC-tUUk https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-Szkolna-we-Wr%C3%B3blewie-110281877278583/videos/449229790349585/ https://www.facebook.com/groups/324999819216122 https://youtu.be/C-xmNJ3PJUE Działanie 6 - Przeprowadzono 15 godzin zajęć modelowych - 3 godz. w Publicznym Przedszkolu w Warcie, 5 godz. w Szkole Podstawowej we Wróblewie, 2 godz. w Liceum Ogólnokształcącym w Warcie, 2 godz. w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Sieradzu, 2 godz. w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Sieradzu, 1 godz. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu. Działanie 7 - Przeprowadzono 8 działań doradczo-szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół w zakresie logosensoryki, diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, ADP, afazji, niedosłuchu, sensoplastyki, systemu motywacyjnego, terapii ręki oraz działania interwencyjne. Materiały na Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1QzcH_o9c0wrvWopfjIfgZSNEoKIdSFBk?fbclid=IwAR0BSoZ1BnKhNZH4fGyjs5cCDF80KpdqT8rL_E1c5BlsiC26NNRPKdxQEvk Działanie 8 - Przeprowadzono 35 konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów w formie szkoleń, rozmów indywidualnych. Materiały na Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1QzcH_o9c0wrvWopfjIfgZSNEoKIdSFBk?fbclid=IwAR0BSoZ1BnKhNZH4fGyjs5cCDF80KpdqT8rL_E1c5BlsiC26NNRPKdxQEvk Zgodnie z formularzem zmian we wniosku w tym okresie sprawozdawczym uruchomiono wypożyczalnię sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zakupiono zgodnie z wnioskiem wszystkie sprzęty i pomoce dydaktyczne.

 


 

Sprawozdanie z realizacji IV etapu przedsięwzięcia grantowego Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Sieradzu

 

Działanie 1 - Przeprowadzono 6 rad szkoleniowych w terminach- 24.08., 25.08, 26.08, 26.08, 29.08, 30.08 , po 1 w każdej placówce objętej wsparciem, mających na celu podniesienie kompetencji pracowników. Podczas rad zaprezentowano materiał :Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – obowiązki nauczyciela. Podczas rad omówiono również dotychczasowe wyniki pracy SCWEW w Sieradzu oraz przedstawiono informacje na temat działalności w następnych etapach. Dyskutowano również o nowościach w szkołach - powołanie nowych stanowisk - pedagogów specjalnych, jak również na temat kwalifikacji do zajmowania właśnie na tym stanowisku. Dyskutowano na temat dostosowań edukacyjnych.Materiały ze szkolenia dostępne na google drive: https://drive.google.com/drivefolders1UpvX2QtkbgcYdxB8pmTUEnk0O6l9Lq4o?fbclid=IwAR0BSoZ1BnKhNZH4fGyjs5cCDF80KpdqT8rL_E1c5BlsiC26NNRPKdxQEvk. Działanie 2 - Przeprowadzono wymaganą liczbę obserwacji koleżeńskich/superwizji w terminach 05.08 - 2 konsultacje dla 4 osób- w Publicznym Przedszkolu w Warcie pod kątem zachowań niepożądanych, trudności w pracy z dzieckiem narodowości ukraińskiej, 1 w II Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu- 12.09. dla 1 osoby pod kątem pracy w grupie zróżnicowanej, 1 w Liceum w Warcie - 16.09 dla 1 osoby, 2 w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Sieradzu - 27.09., 28.09. dla 2 osób- pod kątem pracy w grupie zróżnicowanej, 1 Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu- 21.09 dla 1 osoby - strategia postępowania prowadzącego do rozwiązania problemu, 1 w Szkole Podstawowej we Wróblewie metody pracy, przypadków uczniów z SPE-30.09 dla 1 osoby. Działanie 3- Odbyto 24 konsultacje dla 6 dyrektorów/koordynatorów, w terminach: 04.07, 06.07, 18.07, 25.07, 28.07, 27.07, 28.07, 29.07, 03.08, 01.08, 19.08, 22.08, 22.08, 24.08, 27.08, 05.09, 07.09, 08,09, 15.09, 19.09, 20.09, 21.09, 26.09, 30.09,podczas których między innymi omawiano indywidualne problemy zgłaszane przez dyrektorów w kontekście: wdrażania systemu pomocy psychologicznej, zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących kwalifikacji osób zatrudnianych na stanowisku pedagoga specjalnego, funkcjonowania uczniów na terenie placówki, podejmowanych działań w zakresie edukacji włączającej, zatrudniania specjalistów, realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia, adaptacja ucznia z orzeczeniem w grupie, propagowanie treści z konferencji na radach pedagogicznych, uczeń z Ukrainy w placówce oświatowej. Działanie 4- Zrealizowano konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów - w terminach: 11.07, dla 1 osoby, 05.08 dla 1 osoby, 05.08. dla 1 osoby, 2 konsultacje 25.08, dla 1 osoby, 25.08. dla 3 osób, 01.09 dla 1 osoby, 14.09. dla 1 osoby, 15.09. dla 2 osób, 21.09 dla 1 osoby, 21.09 dla 17 osób, w ilości 30, 28.09 dla 3 osób, 23.09 i 26.09 dla 1 osoby, 15.09 dla 1 osoby, 15.09. dla 1 osoby, 19.09 dla 3 osób, 14.09. dla 1 osoby, 27.09. zgodnie z listą obecności dla wyznaczonych placówek, których tematyka miedzy innymi dotyczyła: pod kątem IPET, form dostosowania otoczenia, środków dydaktycznych i form pracy, wypracowanie strategii postępowania, sporządzania planów terapii, indywidualnych programów terapii, wskazówki jak wykorzystywać zakupione pomoce w trakcie bieżącej pracy w klasie, prowadzenie dokumentacji przez nauczyciele współorganizującego kształcenie dziecka, plany pracy pedagoga specjalnego, , zindywidualizowana ścieżka edukacyjna, funkcjonowania dziecka z trudnościami w grupie zróżnicowanej, konstruowanie IPET i WOPFU, afazji, procedura badań przesiewowych w szkole, zadań pedagoga szkolnego, specjalnego, organizacji ppp, wyboru dziennika, organizacja indywidualnych zajęć praktycznych,edukacja na poziomie szkoły branżowej. Działanie 5- Zrealizowano w liczbie 8 działania doradczo-szkoleniowe w formie szkoleń lub samodoskonalenia dla odbiorców wszystkich placówek, w terminach:2 działania-15.09 dla 5 osób,30.09 dla 1 osoby, 23.09.20 osób, 26.09. dla 5 osób,reszta materiałów na google drive do samodoskonalenia . Tematyka działań dotyczyła: terapii pedagogicznej w przedszkolu z elementami integracji, ćwiczeń i zabaw logopedycznych na zajęciach wyrównawczych, pracy z uczniem doświadczającym migracji, edukacji wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej, bajkoterapii jako jednej z metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, bilansu otwarcia edukacji włączającej w Polsce, działań powodujących wzmocnienie potencjału szkół i przedszkoli do odpowiadania na zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego, planowania zindywidualizowanych działań, dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów zawodowych, pracy z uczniem zdolnym, z uczniem z trudnościami edukacyjnymi, zakresu i dostępnych form wsparcia ze strony PFRON dla odbiorów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu o niepełnosprawności, profilu nauczyciela w edukacji włączającej oraz rekomendacji dotyczących współpracy SCWEW z instytucjami wspomagania w systemie oświaty. Działanie 6- Udzielono 31 godz. wsparcia dla rodziców i uczniów, w terminach 14.07, 25.07, 27.07, 28.07, 03.08, 04.08, 10.08, 11.08, 17.08, 18.08, 24.08, 25.08, 31.08, 29.08, 12.09, 21.09, 21.09, 21.09, 21.09, 21.09, 22.09, 26.08, 26.08, 06.09, 06.09, 07.09, 15.09, 15.09, 15.09, 30.09, 30.09, w formie konsultacji indywidualnych i grupowych. Zrealizowano wsparcie w formie spotkań, rozmów indywidualnych oraz wsparcie w formie treningu kompetencji społecznych. Omówiono zachowanie społeczno-emocjnalne z rodzicami, przeprowadzono kwestionariusz diagnozujący, omówiono jego wyniki z rodzicem, rozmawiano na temat trudnej sytuacji rodzinnej, drogi wsparcia w sytuacji kryzysu, przeprowadzono zebranie z rodzicami na temat Jak wspierać rozwój dziecka? , omówiono wpływ odżywiania dziecka na jego rozwój, udzielono wskazówek jak odrabiać prace domowe z dzieckiem, procedury jak uruchomić nauczanie indywidualne, Wspierano rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Funkcjonowanie wypożyczalni. Główne założenia jakie przyświecają funkcjonowaniu wypożyczalni i zakupionym sprzętom specjalistycznym /pomocom dydaktycznym to pomoc nauczycielowi w pracy z grupą zróżnicowaną, poprawa funkcjonowanie dziecka/ucznia w grupie, klasie, zakup i używanie sprzętu dedykowanego poprawie funkcjonowania w zespole klasowym/grupowym. Nie były wprowadzane zmiany dotyczące organizacji wypożyczalni. Została przeprowadzona ankieta na temat Podsumowania współpracy w poprzednich etapach oraz diagnozująca potrzeby w etapie IV, w której jedno z pytań dotyczyło wypożyczalni. Przy opracowywaniu rozpoznania korzystano z ankiety i wywiadu. Przeprowadzono konsultacje i instruktaże dla nauczycieli i dyrektorów. Prowadzone jest na bieżąco monitorowanie/ewaluacja wykorzystania sprzętu/pomocy w formie zeszytów wypożyczeń w każdej z placówek. Ponadto koordynatorzy złożyli nam sprawozdania z wykorzystania sprzętów. Wnioski z monitorowania: Najczęściej wypożyczane są sprzęty dedykowane dla osób z SPE w pracy z grupą zróżnicowaną.Najczęściej wykorzystywane w pracy z grupą zróżnicowaną są Mtalenty, Harmonijny rozwój- oprogramowanie na tablice, karty pracy, gry, układanki, pomoce dydaktyczne do nauki czytania, pisania, liczenia, usprawniające wszystkie percepcje. Z ankiet wynika, iż brakuje: sprzętu przetwarzającego mowę na tekst, teczki pracy dla specjalistów. Do placówki zgłaszają się osoby i instytucje, które maja potrzebę wypożyczenia sprzętu, a nie są placówką objętą w projekcie z pytaniami czy sprzęt jest ogólnodostępny dla wszystkich. Widać zainteresowanie tematem wypożyczalni. We wniosku nie były dokonywane zmiany .

 
Sprawozdanie z realizacji V etapu przedsięwzięcia grantowego Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Sieradzu

  

 
Działanie 1 - Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich (cz.2z3) - przeprowadzono 16 obserwacji wspierających w terminach: 05.12.2022r., 8,12.2022r, 15.12.2022r., , 16.12.2022r., 19.12.2022r., 20.12.2022r., 22.12.2022r., 28.12.2022r. Działanie 2 - Wsparcie dla dyrektorów szkół i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – konsultacje indywidualne (cz. 3 z 4) - przeprowadzono 24 konsultacje dla dyrektorów/koordynatorów w następujących terminach: LO Warta 7.10, 27.10, 28,10, 15.11, 9.12, 12.12; II LO Sieradz: 10.10, 13.10, 16.10; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu: 4.10, 14.10, 17.11, 1.12, 14.12; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu: 3.10, 4.10, 7.10, 12.10, 7.12; Szkoła Podstawowa we Wróblewie 3.11; Publiczne Przedszkole w Warcie: 4.11, 1.12, 5.12, 2012. Działanie 3 - Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów (cz. 3 z 5) - przeprowadzono 20 konsultacji (6 indywidualnych, 14 grupowych) w następujących terminach: 5.10 LO Warta (ind.) ;19.10 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu (ind); 26.10 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu (ind.); 26.10 LO Warta (ind.); 26.10. Publiczne Przedszkole w Warcie (gr); 26.10.Szkoła Podstawowa we Wróblewie (gr), 9.11. - II LO w Sieradzu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu (grupowe); 16.11 Szkoła Podstawowa we Wróblewie (ind.)' 21.11 Szkoła Podstawowa we Wróblewie (2 konsultacje grupowe); 21.11 II LO w Sieradzu (gr); 21.11.Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu (ind); 23.11 Szkoła Podstawowa we Wróblewie (gr); 28.11 Szkoła Podstawowa we Wróblewie (gr); 7.12..Szkoła Podstawowa we Wróblewie (gr); 13.12. .Szkoła Podstawowa we Wróblewie (gr); 14.12 LO Warta, II LO Sieradz, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu (gr), 15.12. LO Warta, II LO Sieradz, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu (gr). Działanie 4 - Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji otwartych) (cz. 2 z 3) w dniach 10.10, 04.11,14.11, 21.11, 16.12.2022 (2 zajęcia) (2 zajęcia) Szkoła Podstawowa we Wróblewie, 21.11., 16.12., 19.12.2022 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu , 22.11.2022 (3zajęcia), 09.12.2022 (2 zajęcia) Publiczne Przedszkole w Warcie, 13.12., 14.12.2022 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu, 15.12.2022 Liceum Ogólnokształcące w Warcie, 19.12., 20.12.2022 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu Działanie 5 - Działania doradczo- szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi (cz. 3 z 4). - przeprowadzono 8 działań doradczo - szkoleniowych: 7.12. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu - na temat procedury postepowania w przypadku zagrożenia ucznia samobójstwem; 8.12. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu na temat procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 9.12. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu na temat uruchamiania procedury ,,niebieskiej karty"; 9.12. Publiczne Przedszkole w Warcie na temat zastosowania metody dobrego startu w pracy z grupa zróżnicowaną; 9.12. Publiczne Przedszkole w Warcie na temat zastosowania elementów planu daltońskiego w pracy z grupą zróżnicowaną; 9.12. Szkoła Podstawowa we Wróblewie na temat zastosowania elementów planu daltońskiego w pracy z grupą zróżnicowaną, 9.12. Szkoła Podstawowa we Wróblewie na temat zastosowania metody dobrego startu w pracy z grupa zróżnicowaną; 14.12. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu - na temat procedury postępowania w przypadku obecności ucznia pod wpływem środków psychoaktywnych. Działanie 6 - Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy – (cz. 4 z 6) - udzielono 20 godzin wsparcia w terminach: 25.10, 26.10, 2.11, 8.11 (4 godziny), 9.11, 15,11, 22.11 (2 konsultacje), 28.11, 29.11 (2 konsultacje), 5.12, 6.12, 12.12 (2 konsultacje), 13.12, 19.12, 22.12 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu Działanie 7 - Przygotowanie przez eksperta ds. technologii wspomagających dla kadry przedszkoli i szkół oraz bezpośrednich użytkowników do efektywnego wykorzystania sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych. poprzez przeprowadzaenie konsultacji w zakresie użytkowanego sprzętu.Przeprowadzono konsultacje merytoryczne i instruktaże praktyczne w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu i pomocy dydaktycznych będących na stanie konkretnej placówki. Nakierowywano nauczycieli, na możliwość wykorzystywania ich w pracy z grupą zróżnicowaną , w toku zajęć właściwych, jak również w pracy w domu. Zaproponowano sposoby na wykorzystanie w pracy zespołowej i grupowej. Podano przykłady zastosowania podczas zajęć indywidualnych.Przeprowadzono rozmowy na temat wdrożenia i wykorzystania w pracy zakupionych pomocy wykorzystywanych w komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Zwrócono uwagę na fakt atrakcyjności pomocy dydaktycznych, sprzętów ze SCWEW w Sieradzu, które umożliwiają stymulowanie rozwoju dzieci i ucznió i odpowiadają na ich zróżnicowane potrzeby. Ponadto podczas konsultacji poruszono temat warunków skutecznego włączania dzieci z niepełnosprawnością w środowisko przedszkola ogólnodostępnego z wykorzystaniem technologii wspomagających, które mogą pomóc im w usunięciu wielu barier, z jakimi borykają się w środowisku włączającym, dając im szanse na osiąganie zdecydowanie lepszych wyników w nauce i funkcjonowaniu społecznym. Wyjaśniono czym są technologie wspomagające, a także zaproponowano przegląd dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie technologicznego wsparcia dziecka z dysfunkcją wzroku, słuchu, zaburzeniami w komunikowaniu się oraz z niepełnosprawnością ruchową. 10.10.2022r. (Publiczne Przedszkole w Warcie),14.11.2022r. (Szkoła Podstawowa we Wróblewie), 01.12.2022r. -przeprowadzono konsultacje w zakresie użytkowanego sprzętu dla koordynatorów z placówek: Publiczne Przedszkole w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, 05.12.2022r. (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu), 06.12.2022r. (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu), 09.12.2022r. ( Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu), 12.12.2022r. (Liceum Ogólnkształcące w Warcie), 14.12.2022r. (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu). Razem przeprowadzono 11 konsultacji. Działanie 8 - Zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW co najmniej 1 sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych -w okresie sprawozdawczym uruchomiono sieć współpracy i samokształcenia Scwew. Spotkanie otwierające sieć odbyło się w dniu 21.11.2022r. Podczas spotkania przyjęto plan pracy harmonogram działań sieci, przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników sieci. Przeprowadzono szkolenie na temat diagnozy funkcjonalnej. Uruchomiono platformę cyfrową (grupa na FB) do działań w ramach sieci współpracy: https://www.facebook.com/groups/694958138601656 .Informacje o uruchomieniu sieci , zdjęcia z otwarciea zostały zamieszczone na grupie SCWEW Sieradz https://www.facebook.com/groups/324999819216122. Funkcjonowanie wypożyczalni. Główne założenia jakie przyświecają funkcjonowaniu wypożyczalni i zakupionym sprzętom specjalistycznym /pomocom dydaktycznym to pomoc nauczycielowi w pracy z grupą zróżnicowaną, poprawa funkcjonowanie dziecka/ucznia w grupie, klasie, zakup i używanie sprzętu dedykowanego poprawie funkcjonowania w zespole klasowym/grupowym. Nie były wprowadzane zmiany dotyczące organizacji wypożyczalni. W październiku został przeprowadzony przegląd materiałów dydaktycznych, pomocy i sprzętów przekazanych z wypożyczalni na wyposażenie w placówkach. Pod koniec listopada wszystkie placówki ponadpodstawowe zwróciły sprzęty i pomoce do wypożyczalni. Sprzęty i pomoce w stanie nie naruszonym (zepsutym, uszkodzonym) lecz z oznakami używania trafiły do SCWEW w Sieradzu. W dniu 01.12.2022r. zostały rotacyjnie zmienione i przekazane zgodnie z zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem . Przeprowadzono konsultacje i instruktaże dla nauczycieli i dyrektorów/koordynatorów. Prowadzone jest na bieżąco monitorowanie/ewaluacja wykorzystania sprzętu/pomocy w formie zeszytów wypożyczeń w każdej z placówek, rozmów z nauczycielami. We wniosku nie były dokonywane zmiany . Na bieżąco aktualizowano informacje na stronie internetowej https://scwewsieradz.pl.tl/, fan page-u na Facebooku https://www.facebook.com/groups/324999819216122. Zamieszczano materiały oraz wypracowane wypracowane dokumenty na google drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QzcH_o9c0wrvWopfjIfgZSNEoKIdSFBk?fbclid=IwAR0BSoZ1BnKhNZH4fGyjs5cCDF80KpdqT8rL_E1c5BlsiC26NNRPKdxQEvk. Organizowano spotkania robocze i superwizyjne dla koordynatorów i zespołu SCWEW. Przeprowadzono Diagnozę przez SCWEW w Sieradzu "Ocena własna kompetencji związanych w edukacją włączającą przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach wspieranych przez SCWEW. Kwestionariusz potrzeb. Wyniki diagnozy i potrzeb załączono do plików.

Sprawozdanie z realizacji VI etapu przedsięwzięcia grantowego Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Sieradzu

 

 


Działanie 1 - Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich - przeprowadzono 16 obserwacji wspierających w terminach: Szkoła Podstawowa we Wróblewie:31.01.2023r., 01.02.2023r.,14.03.2023r.,Publiczne Przedszkole w Warcie:22.02.2023r.,Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu:15.03.2023r.,22.03.2023r.,Branżowa Szkoła I stopnia nr w Sieradzu:02.02.2023r.,08.02.2023r.,Liceum ogólnokształcące w Warcie:07.02.2023r.,15.02.2023r.,16.02.2023r.,II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu:21.02.2023r.,22.02.2023r.,08.03.2023r., Działanie 2 - Wsparcie dla dyrektorów szkół i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – konsultacje indywidualne- Liczba godzin konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół i koordynatorów SCWEW-przeprowadzono 24 konsultacje/33 godziny dla dyrektorów/koordynatorów w następujących terminach: Liceum Ogólnokształcące w Warcie -19.01.2023r.,09.02.2023r.,II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu-17.01.2023r.,18.01.2023r.,23.01.2023r.,30.01.2023r.,01.02.2023r.,07.02.2023r. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu-13.02.2023r.,15.02.2023r.,02.03.2023r.,Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu-12.02.2023r.,06.03.2023r.,07.03.2023r.,09.03.2023r.,22.03.2023r., Szkoła Podstawowa we Wróblewie-20.01.2023r.,10.02.2023r.01.03.2023r.,15.03.2023r.Publiczne Przedszkole w Warcie-16.01.2023r.,08.02.2023r.,24.03.2023r. Działanie 3 - Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów -Liczba konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów przeprowadzono 20 konsultacji (7 indywidualnych, 13 grupowych) w następujących terminach: 03.03,23.03.2023r. - Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu -06.03.2023r. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu-27.02.2023r.,28.02.2023r.,19.03.2023r. Publiczne Przedszkole w Warcie-09.01.2023r.,16.01.2023r.,17.01.2023r.,18.01.2023r.,03.03.2023r.,Szkoła Podstawowa we Wróblewie -20.03.2023r.,21.03.2023r., II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu-01.03.2023r.,19.03.2023r.,24.03.2023r. Działanie 4 - Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji otwartych)) w dniach: Szkoła Podstawowa we Wróblewie 10.03.2023 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu 27.02.2023 Publiczne Przedszkole w Warcie03.03.2023 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu 06.03.2023 Liceum Ogólnokształcące w Warcie 03.03.2023 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu 24.02.2023 Działanie 5 - Działania doradczo- szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi - przeprowadzono 8 działań doradczo - szkoleniowych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Sieradzu - na temat: procedury uruchamiania niebieskiej karty,postępowania w sytuacji zgłoszenia się rodzica do szkoły z problemami emocjonalnymi swojego dziecka, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu na temat : interwencja po próbie samobójczej, procedura postępowania w sytuacji podejrzenia/zagrożenia samobójstwem,postępowanie w przypadku podejrzenia zażycia przez ucznia środków psychoaktywnych; Publiczne Przedszkole w Warcie na temat: współpracy nauczyciela współogranizującego proces kształcenia z nauczycielem wiodącym, Liceum Ogólnokształcące w Warcie: zagrożenie ucznia próbą samobójczą-procedura, procedura uruchamiania niebieskiej karty. Działanie 6 - Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy - udzielono 15 godzin wsparcia w terminach: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Sieradzu:02.02.2023r.06.03.2023r., II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu,09.01.2023r.,Szkoła Podstawowa we Wróblewie:01,02,03.02.2023r., Liceum Ogólnokształcące w Warcie:06.03.2023r., Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu:06.03.2023r. Działanie 7 - Zorganizowanie i prowadzenie przez Zespół SCWEW spotkań w ramach utworzonej sieci współpracy i samokształcenia w okresie sprawozdawczym :Sieć współpracy i samokształcenia SCWEW Sieradz: 1. 08.02.2023r. – Spotkanie robocze na temat Odwrócona klasa jako jedna z metod pracy z grupą zróżnicowaną; 2.01.03.2023r. – Spotkanie robocze na temat Doradztwo zawodowe i planowanie ścieżki kształcenia ucznia ze specjalnymi/zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. 3. Aktywność na platformie cyfrowej https://www.facebook.com/groups/694958138601656 Informacje o dostępnych szkoleniach w zakresie: • Jak odróżnić ucznia niegrzecznego od zaburzonego – 5 ważnych wskazówek. • Jak wspierać ucznia z trudnościami w uczeniu się? Sprawdzone techniki. • Jak pracować z uczniem z niedostosowaniem społecznym? • Wysoko wrażliwe dziecko w grupie przedszkolnej i szkolnej. • Zdrowie psychiczne w szkole – profilaktyka psychoedukacji. • Jak wspierać dziecko ze spektrum autyzmu w trakcie zajęć lekcyjnych? • Bezpłatny live. Edukacja włączająca – wszystko to, co nauczyciel wiedzieć powinien. • Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej Materiały, artykuły, publikacje z obszaru edukacji włączającej: • Edukacja włączająca – destrukcyjny odwrót od szkolnictwa specjalnego i równanie w dół – głos w dyskusji • Edukacja włączająca – założenia, badania, praktyki, linie napięć – nagranie • Solidarność oświatowa nie chce edukacji włączającej – głos w dyskusji • Jakie korzyści daje edukacja włączająca osobom uczącym się. • Baza wiedzy o edukacji włączającej – Edukacja w zasięgu ręki. • Optodysleksja – objawy. Czytanie. • Diagnoza funkcjonalna cz.1 • Zintegrowana platforma edukacyjna. • Jak tutoring zmienia szkołę? • Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w zróżnicowanej klasie? Funkcjonowanie wypożyczalni. Główne założenia jakie przyświecają funkcjonowaniu wypożyczalni i zakupionym sprzętom specjalistycznym /pomocom dydaktycznym to pomoc nauczycielowi w pracy z grupą zróżnicowaną, poprawa funkcjonowanie dziecka/ucznia w grupie, klasie, zakup i używanie sprzętu dedykowanego poprawie funkcjonowania w zespole klasowym/grupowym. Nie były wprowadzane zmiany dotyczące organizacji wypożyczalni. Na bieżąco są przeprowadzane przeglądy materiałów dydaktycznych, pomocy i sprzętów przekazanych z wypożyczalni na wyposażenie w placówkach. W ostatnim etapie rotacyjnie zmienione i przekazane będą zgodnie z zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem pomoce i sprzęty w obrębie szkół ponadpodstawowych Przeprowadzono 1 konsultację dla nauczyciela z programu mTalent. uczestniczono w pracach na aplikacja dotyczącą wypozyczalni.Prowadzone jest na bieżąco monitorowanie/ewaluacja wykorzystania sprzętu/pomocy w formie zeszytów wypożyczeń w każdej z placówek, rozmów z nauczycielami. We wniosku nie były dokonywane zmiany . Na bieżąco aktualizowano informacje na stronie internetowej https://scwewsieradz.pl.tl/, fan page-u na Facebooku https://www.facebook.com/groups/324999819216122. Zamieszczano materiały oraz wypracowane wypracowane dokumenty na google drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QzcH_o9c0wrvWopfjIfgZSNEoKIdSFBk?fbclid=IwAR0BSoZ1BnKhNZH4fGyjs5cCDF80KpdqT8rL_E1c5BlsiC26NNRPKdxQEvk. Organizowano spotkania robocze i superwizyjne dla koordynatorów i zespołu SCWEW. Zespół i kadra SCWEW uczestniczyła w konferencji, szkoleniach, współpracowała z opiekunami : paniami Anetą Żurek, Emilią Rutą, superwizorem Agniszką Kluszczynska, z organem prowadzącym oraz innymi instytucjami ważnymi w punktu wiedzenia wdrażania edukacji włączającej.

  

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

 

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

 

W terminie od 15 listopada 2021r. do 30.06.2023r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu realizowany był projekt SCWEW złożony  przez Powiat Sieradzki w ramach  „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Celem głównym przedsięwzięcia była poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci                     i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostało objętych 6 placówek oświatowych tj.: Publiczne Przedszkole                         w Warcie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  w Sieradzu, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu,               II Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Wsparcie było również skierowane do rodzin dzieci i uczniów  uczęszczających do w/w placówek.  W ramach projektu zorganizowane były konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące: „Dzień Życzliwości”, „Międzyszkolny Festiwal Teatralny”, „Międzyszkolny Dzień Świadomości”. Placówki włączyły się w akcje: Autyzm na niebiesko, Kocham słyszeć, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Placówki zrealizowały Dzień bez dzwonków, konkurs plastyczny pt. „Szkoła dla wszystkich”, Festyn Talentów.

W dniu 15.06.2023r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt SCWEW w Sieradzu. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie i online w godzinach od 8.30 -  15.30. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów: Diagnoza funkcjonalna w edukacji włączającej prezentowanego przez  dr Violetta Florkiewicz, Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) – etiologia, terapia, codzienne funkcjonowanie dziecka wygłoszonego przez  Monikę Knychalską- Zbierańską, Szkoła inkluzyjna jako przestrzeń przyjazna sensorycznie dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaprezentowanego przez Basimę Al.-Quadi oraz wykładu prof. dr hab. Zenona Gajdzicy Szanse i wyzwania współpracy międzysektorowej: wprowadzenie w problematykę wspierania uczniów   w edukacji włączającej. Następnie zespół SCWEW zaprezentował w osobie  Urszuli Dalmaty eksperta z zakresu pedagogiki specjalnej podsumowanie pracy Sieci współpracy i samokształcenia jako jednego z zadań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Popołudnie było czasem na refleksje uczestników projektu z punktu widzenia nauczyciela, dyrektora, koordynatora. Swoje wystąpienia w tym punkcie konferencji mieli: Marta Pilc  nauczyciel Publicznego Przedszkola w Warcie, Justyna Zając dyrektor i koordynator Szkoły Podstawowej we Wróblewie, Michał Kluba dyrektor i koordynator Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Sieradzu. Jako ostatnia wystąpiła lider SCWEW Katarzyna Dawid-Jędrysiak i podsumowała wszystkie  działania, które odbyły się w placówkach objętych wsparciem SCWEW. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, specjaliści, dyrektorzy placówek objętych wsparciem w projekcie, przedstawiciele interesariuszy: PFRON w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji  w Łodzi i Sieradzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie, przedstawiciel organu prowadzącego, koleżanki i koledzy z innych SCWEWów, a także eksperci zewnętrzni.

Całkowita wartość projektu wynosi 798 860,00 zł., natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty  wynosi to 673.279,21 zł.  

  
  DZIAŁALNOŚĆ SCWEW W SIERADZU W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dalszym ciągu można otrzymać wsparcie i pomoc od ekspertów naszego Zespołu, gdyż zaczynamy działalność w okresie 3 miesięcznej trwałości projektu.
Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe do kontaktu poprzez maila.
Informujemy również, iż w okresie trwałości funkcjonować będzie wypożyczalnia.
Zespół SCWEW w Sieradzu
scwewsieradz@gmail.com
Wszystkie reakcje:
Katarzyna Dawid-Jędrysiak, Barbara Madalińska i 10 innych użytkowników


 
 
 

Publikacja końcowa pt.: Szkoła Branżowa jako odbiorca wsparcia Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sieradzu

https://sosw-sieradz.pl/projekty/specjalistyczne-centrum-wspierajace-edukacje-wlaczajaca-w-sieradzu/


 


 

 

1.     


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja