EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
SCWEW SIERADZ


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu powstało w ramach „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i będzie jednym z rozwiązań na rzecz wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich uczniów.


 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu ma za zadanie podkreślić specjalistyczny wymiar szkolnictwa specjalnego i wzmocnić jego rolę w oświacie poprzez wykorzystanie kompetencji i umiejętności specjalistów ze szkół specjalnych, którzy będą wspierać nauczycieli, kadrę, rodziców i uczniów szkół ogólnodostępnych. Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele szkół/przedszkoli ogólnodostępnych otrzymają różnego rodzaju wsparcie, w pracy z uczniem/dzieckiem z niepełnosprawnością - uczniem/dzieckiem, które decyzją rodziców uczęszcza właśnie do placówek masowych objętych wsparciem w projekcie.

 

Kadra, uczniowie oraz rodzice będą mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych nowo utworzonego Decyzją Powiatu Sieradzkiego SCWEW w Sieradzu.

Celem głównym Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW).

Działania realizowane w pilotażu mają na celu przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.


Całkowita wartość projektu wynosi 798 860,00 zł  i jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wartość dofinansowania z UE 673.279,21 zł.

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną; 

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną;

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

 

Rolą SCWEW jest wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).NASI PARTNERZY:


 

 • Publiczne Przedszkole w Warcie - koordynator Anna Cieślak 

http://przedszkolewarta.szkolnastrona.pl/p,10,scwew

• Szkoła Podstawowa we Wróblewie - koordynator Justyna Zając

https://spwroblew.pl/

• Liceum Ogólnokształcące w Warcie -koordynator Maciej Gałka

https://www.liceumwarta.home.pl/

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Sieradzu - koordynator Patryk Kurpisz

https://www.zamkowa15.edu.pl/strony/i_21_22_1.html

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu -koordynator Michał Kluba

https://zspnr1sieradz.edu.pl/

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu - koordynator Urszula Świniarska

https://www.zeromski.edu.pl/


 

 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja